Artikel 285 Sr
Wettekst 1.    Bedreiging    met    openlijk    in    vereniging    geweld    plegen    tegen    personen    of goederen,   met   geweld   tegen   een   internationaal   beschermd   persoon   of   diens beschermde   goederen,   met   enig   misdrijf   waardoor   gevaar   voor   de   algemene veiligheid   van   personen   of   goederen   of   gemeen   gevaar   voor   de   verlening   van diensten     ontstaat,     met     verkrachting,     met     feitelijke     aanranding     van     de eerbaarheid,   met   enig   misdrijf   tegen   het   leven   gericht,   met   gijzeling,   met   zware mishandeling   of   met   brandstichting,   wordt   gestraft   met   gevangenisstraf   van   ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2.        Indien    deze    bedreiging    schriftelijk    en    onder    een    bepaalde    voorwaarde geschiedt,   wordt   ze   gestraft   met   gevangenisstraf   van   ten   hoogste   vier   jaren   of geldboete van de vierde categorie. 3.   Bedreiging   met   een   terroristisch   misdrijf   wordt   gestraft   met   gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 4.   Indien   het   feit,   omschreven   in   het   eerste,   tweede   of   derde   lid,   wordt   gepleegd met   het   oogmerk   om   een   terroristisch   misdrijf   voor   te   bereiden   of   gemakkelijk   te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Wanneer  bedreiging   Bedreiging   is   over   het   algemeen   gericht   tegen   personen.   Van   de   bedreiging   moet   een   dreigement   uitgaan en   de   bedreigde   persoon   moet   zich   ook   daadwerkelijk   bedreigd   voelen   of   bedreigd   hebben   kunnen   voelen. In   de   wet   staat   daarom   ook   vermeld   wat   onder   bedreiging   moet   worden   verstaan.   Als   “voorbeeld”   wordt de   bedreiging   met      met   een   misdrijf   tegen   het   leven   gericht   genoemd.   Als   wordt   gezegd:   “als   je   niet uitkijkt dan maak ik je dood, of ik maak je af” dan levert dat bedreiging in strafrechtelijke zin op. Welke straf Bedreiging   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht   worden gekomen   tot   een   veroordeling   -   wordt   opgelegd,   is   afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden.   Zo   wordt gekeken   naar   de   situatie   die   heeft   geleid   tot   het   doen   van   de   bedreiging,   de   bedreigende   woorden   zelf, maar ook de persoon van de verdachte. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   bedreiging   zijn   er   meerdere   aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.   Zo   wordt   indringend   bezien   of   de   gedane   uitingen   ook   daadwerkelijk   als   bedreiging   kunnen worden   opgevat.   Immers   niet   iedere   uitlating   valt   direct   te   kwalificeren   als   bedreiging.   Verder   is   voor   de verdediging   ook   altijd   van   belang   de   redenen   die   hebben   geleid   tot   het   doen   van   bepaalde   uitlatingen   en de   omstandigheden   waaronder.      Immers   de   ene   situatie   is   niet   de   andere   en   dat,   komt   worden   gekomen tot een veroordeling, van belang zijn voor de op te leggen straf. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   bedreiging,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij kunnen   in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen verdedigen tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER .
Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer  bedreiging   Bedreiging     is     over     het     algemeen     gericht     tegen personen.    Van    de    bedreiging    moet    een    dreigement uitgaan    en    de    bedreigde    persoon    moet    zich    ook daadwerkelijk    bedreigd    voelen    of    bedreigd    hebben kunnen   voelen.   In   de   wet   staat   daarom   ook   vermeld wat    onder    bedreiging    moet    worden    verstaan.    Als “voorbeeld”   wordt   de   bedreiging   met      met   een   misdrijf tegen   het   leven   gericht   genoemd.   Als   wordt   gezegd: “als   je   niet   uitkijkt   dan   maak   ik   je   dood,   of   ik   maak   je af” dan levert dat bedreiging in strafrechtelijke zin op. Welke straf Bedreiging      is      een      misdrijf      en      er      kan      een gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht worden     gekomen     tot     een     veroordeling     -     wordt opgelegd,         is         afhankelijk         van         meerdere omstandigheden.   Zo   wordt   gekeken   naar   de   situatie die   heeft   geleid   tot   het   doen   van   de   bedreiging,   de bedreigende   woorden   zelf,   maar   ook   de   persoon   van de verdachte. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   bedreiging   zijn   er   meerdere aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.    Zo    wordt    indringend    bezien    of    de    gedane uitingen    ook    daadwerkelijk    als    bedreiging    kunnen worden    opgevat.    Immers    niet    iedere    uitlating    valt direct   te   kwalificeren   als   bedreiging.   Verder   is   voor   de verdediging    ook    altijd    van    belang    de    redenen    die hebben   geleid   tot   het   doen   van   bepaalde   uitlatingen   en de    omstandigheden    waaronder.        Immers    de    ene situatie    is    niet    de    andere    en    dat,    komt    worden gekomen   tot   een   veroordeling,   van   belang   zijn   voor   de op te leggen straf. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   bedreiging,   schroomt   u dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het   strafproces.   Het   eerste   telefonisch   contact   is   altijd gratis. Op    de    bovenstaande    tekst    is    een    disclaimer    van    toepassing.    Voor    nadere informatie, klik HIER .