Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Artikel 141 Sr
Wettekst 1.   Zij   die   openlijk   in   vereniging   geweld   plegen   tegen   personen   of   goederen, worden   gestraft   met   gevangenisstraf   van   ten   hoogste   vier   jaren   en   zes   maanden of geldboete van de vierde categorie. 2.  De schuldige wordt gestraft: 1°.   met   gevangenisstraf   van   ten   hoogste   zes   jaren   of   geldboete   van   de   vierde categorie,    indien    hij    opzettelijk    goederen    vernielt    of    indien    het    door    hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft; 2°.   met   gevangenisstraf   van   ten   hoogste   negen   jaren   of   geldboete   van   de   vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft; 3°.   met   gevangenisstraf   van   ten   hoogste   twaalf   jaren   of   geldboete   van   de   vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft. 3.  Artikel 81 blijft buiten toepassing.
Wanneer openlijke geweldpleging Openlijke   geweldpleging   is   in   de   wet   omschreven   als   het   in   vereniging   geweld   plegen   tegen   personen   of goederen.    De    delictsomschrijving    geeft    aan    dat    de    geweldpleging    openlijk    moet    plaatsvinden,    dus zichtbaar   voor   derden.   Het   woordje   “   in   vereniging”   impliceert   dat   bij   het   feit   meer   dan   één   persoon betrokken   moet   zijn   geweest.   En   dat   betrokken   zijn   betekent   niet   dat   een   ieder   dus   ook   geweld   moet hebben   uitgeoefend.   De   persoon   die   een   ander   ophitst   om   geweld   te   plegen   maakt   zich   in   principe   ook schuldig aan openlijke geweldpleging. Het wetsartikel wordt vaak toegepast bij vechtpartijen. Welke straf Openlijke   geweldpleging   is   een   midrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   - mocht    worden    gekomen    tot    een    veroordeling    -    wordt    opgelegd,    is    afhankelijk    van    meerdere omstandigheden.   Zo   wordt   gekeken   naar   het   letsel   of   de   schade   (aan   een   goed),   maar   is   van   belang   wat het aandeel is geweest van de verdachte in het geheel. Verdediging Bij   openlijke   geweldpleging   is   het   altijd   van   belang   om   te   onderzoeken   of   de   verdachte   zich   daadwerkelijk schuldig   heeft   gemaakt   aan   enige   geweldpleging   in   de   ruimste   zin   des   woords.   Omdat   bij   openlijke geweldpleging   altijd   meerdere   personen   zijn   betrokken   zal   de   advocaat   dus   onderzoeken   of   de   verdachte ook   daadwerkelijk   enig   strafrechtelijk   verwijt   valt   te   maken.   Bij   vechtpartijen   is   niet   altijd   duidelijk   wie wat   heeft   gedaan,   terwijl   dit   nu   juist   wel   van   belang   is.   Soms   staat   een   verdachte   op   afstand   te   kijken   of probeert   een   ontstane   ruzie   juist   te   beëindigen.   Indien   voor   het   bewijs   dan   gebruik   wordt   gemaakt   van camerabeelden   kan   een   ander   beeld   ontstaan   dan   de   daadwerkelijke   situatie.   Immers   het   “sussen”   van een   ruzie   kan   op   een   camerabeeld   worden   geïnterpreerd   als   ophitsen.   Dit   onderzoek   zal   ook   plaatsvinden door   het   bespreken   van   de   bescheiden   in   het   strafdossier   met   de   verdachte   zelf.   Naast   dit   alles   zal   door de   advocaat   aandacht   worden   besteed   aan   een   eventuele   schadevordering   van   “het   slachtoffer”.      Voor   de verdediging   is   dan   relevant   de   omschrijving   van   de   schade,   de   hoogte   hiervan   en   of   die   schade   ook   met bewijsstukken is onderbouwd. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   openlijke   geweldpleging,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te nemen.   Wij   kunnen   in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u kunnen verdedigen tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer openlijke geweldpleging Openlijke   geweldpleging   is   in   de   wet   omschreven   als het   in   vereniging   geweld   plegen   tegen   personen   of goederen.    De    delictsomschrijving    geeft    aan    dat    de geweldpleging      openlijk      moet      plaatsvinden,      dus zichtbaar   voor   derden.   Het   woordje   “   in   vereniging” impliceert    dat    bij    het    feit    meer    dan    één    persoon betrokken   moet   zijn   geweest.   En   dat   betrokken   zijn betekent    niet    dat    een    ieder    dus    ook    geweld    moet hebben   uitgeoefend.   De   persoon   die   een   ander   ophitst om    geweld    te    plegen    maakt    zich    in    principe    ook schuldig aan openlijke geweldpleging. Het wetsartikel wordt vaak toegepast bij vechtpartijen. Welke straf Openlijke   geweldpleging   is   een   midrijf   en   er   kan   een gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht worden     gekomen     tot     een     veroordeling     -     wordt opgelegd,         is         afhankelijk         van         meerdere omstandigheden.   Zo   wordt   gekeken   naar   het   letsel   of de   schade   (aan   een   goed),   maar   is   van   belang   wat   het aandeel is geweest van de verdachte in het geheel. Verdediging Bij   openlijke   geweldpleging   is   het   altijd   van   belang   om te    onderzoeken    of    de    verdachte    zich    daadwerkelijk schuldig   heeft   gemaakt   aan   enige   geweldpleging   in   de ruimste     zin     des     woords.     Omdat     bij     openlijke geweldpleging   altijd   meerdere   personen   zijn   betrokken zal   de   advocaat   dus   onderzoeken   of   de   verdachte   ook daadwerkelijk     enig     strafrechtelijk     verwijt     valt     te maken.   Bij   vechtpartijen   is   niet   altijd   duidelijk   wie   wat heeft   gedaan,   terwijl   dit   nu   juist   wel   van   belang   is. Soms    staat    een    verdachte    op    afstand    te    kijken    of probeert   een   ontstane   ruzie   juist   te   beëindigen.   Indien voor    het    bewijs    dan    gebruik    wordt    gemaakt    van camerabeelden   kan   een   ander   beeld   ontstaan   dan   de daadwerkelijke   situatie.   Immers   het   “sussen”   van   een ruzie   kan   op   een   camerabeeld   worden   geïnterpreerd als   ophitsen.   Dit   onderzoek   zal   ook   plaatsvinden   door het   bespreken   van   de   bescheiden   in   het   strafdossier met    de    verdachte    zelf.    Naast    dit    alles    zal    door    de advocaat   aandacht   worden   besteed   aan   een   eventuele schadevordering    van    “het    slachtoffer”.        Voor    de verdediging   is   dan   relevant   de   omschrijving   van   de schade,   de   hoogte   hiervan   en   of   die   schade   ook   met bewijsstukken is onderbouwd. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   openlijke   geweldpleging, schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen. Wij   kunnen   in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie opvragen    en    bezien    op    welke    wijze    wij    u    kunnen verdedigen     tijdens     het     strafproces.     Het     eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.