Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Artikel 326 Sr
Wettekst 1.    Hij    die,    met    het    oogmerk    om    zich    of    een    ander    wederrechtelijk    te bevoordelen,   hetzij   door   het   aannemen   van   een   valse   naam   of   van   een   valse hoedanigheid,   hetzij   door   listige   kunstgrepen,   hetzij   door   een   samenweefsel   van verdichtsels,   iemand   beweegt   tot   de   afgifte   van   enig   goed,   tot   het   verlenen   van een   dienst,   tot   het   ter   beschikking   stellen   van   gegevens,   tot   het   aangaan   van een   schuld   of   tot   het   teniet   doen   van   een   inschuld,   wordt,   als   schuldig   aan oplichting,   gestraft   met   gevangenisstraf   van   ten   hoogste   vier   jaren   of   geldboete van de vijfde categorie. 2.   Indien   het   feit   wordt   gepleegd   met   het   oogmerk   om   een   terroristisch   misdrijf voor    te    bereiden    of    gemakkelijk    te    maken,    wordt    de    op    het    feit    gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
Wanneer oplichting In   artikel   326   Wetboek   van   Strafrecht   is   oplichting   als   strafbaar   feit   omschreven.   Het   is   een   uitgebreide strafbepaling    waardoor    vele    handelingen    kunnen    worden    geschaard    onder    het    begrip    “oplichting”. Uitgangspunt   is   dat   de   verdachte   het   doel   moet   hebben   gehad   om   zichzelf   of   een   ander   wederrechtelijk te   bevoordelen.   Met   andere   woorden   de   verdachte   moet   het   doel   hebben   gehad   om   door   de   oplichting een financieel voordeel te gaan genieten. Dit   voordeel   moet   de   verdachte   wel   op   in   de   wet   omschreven   wijze   hebben   verkregen   wil   sprake   zijn   van oplichting.   Het   verkopen   van   een   produkt,   waarvoor   moet   worden   betaald,   is   geen   oplichting.   Dit   kan anders   worden   als   het   produkt   niet   is   geleverd   maar   er   wel   voor   is   betaald.   Is   er   dan   niet   geleverd   omdat het   produkt   bijvoorbeeld   niet   voorradig   is,   of   moet   worden   geconstateerd   dat   er   nooit   geleverd   gaat worden   omdat   de   verdachte   een   ander   is   dan   hij   aanvankelijk   mededeelde.   In   het   laatste   geval   kan sprake zijn van oplichting. Welke straf Oplichting   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht   worden gekomen   tot   een   veroordeling   -   wordt   opgelegd,   is   afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden.   Zo   wordt gekeken   naar   de   wijze   van   oplichting,   de   duur   ervan   (één   of   meerdere   keren),   maar   ook   kan   de uiteindelijke schade relevant zijn. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   oplichting   zijn   er   meerdere   aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.   Zo   wordt   beoordeeld   of   daadwerkelijk   sprake   is   geweest   van   oplichting.   Het   is   zeer   goed mogelijk   dat   sprake   is   geweest   van   een   daadwerkelijke   handelstransactie,   maar   dat   een   bepaald   goed niet   kon   worden   geleverd,   bijvoorbeeld   als   overmacht.   Om   die   reden   wordt   door   de   advocaat   altijd   extra aandacht   besteed   aan   begrippen   als   “valse   hoedanigheid”,   “valse   naam”   of   “listige   kunstgreep”.   Naast   dit alles   is   ook   altijd   relevant   om   te   zien,   mocht   daadwerkelijk   sprake   zijn   geweest   van   oplichting,   wat   de redenen   voor   deze   oplichting   zijn   geweest   (de   persoon   van   de   verdachte).   Verder   kan   in   oplichtingszaken door   “het   slachtoffer”   worden   gevraagd   om   een   schadevergoeding.   Voor   de   advocaat   is   dan   relevant   de omschrijving van de schade, de hoogte hiervan en of die schade ook met bewijsstukken is onderbouwd. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   oplichting,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij kunnen   in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen verdedigen tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer oplichting In   artikel   326   Wetboek   van   Strafrecht   is   oplichting   als strafbaar    feit    omschreven.    Het    is    een    uitgebreide strafbepaling     waardoor     vele     handelingen     kunnen worden    geschaard    onder    het    begrip    “oplichting”. Uitgangspunt    is    dat    de    verdachte    het    doel    moet hebben      gehad      om      zichzelf      of      een      ander wederrechtelijk   te   bevoordelen.   Met   andere   woorden de   verdachte   moet   het   doel   hebben   gehad   om   door   de oplichting een financieel voordeel te gaan genieten. Dit    voordeel    moet    de    verdachte    wel    op    in    de    wet omschreven   wijze   hebben   verkregen   wil   sprake   zijn van     oplichting.     Het     verkopen     van     een     produkt, waarvoor   moet   worden   betaald,   is   geen   oplichting.   Dit kan   anders   worden   als   het   produkt   niet   is   geleverd maar   er   wel   voor   is   betaald.   Is   er   dan   niet   geleverd omdat   het   produkt   bijvoorbeeld   niet   voorradig   is,   of moet   worden   geconstateerd   dat   er   nooit   geleverd   gaat worden    omdat    de    verdachte    een    ander    is    dan    hij aanvankelijk    mededeelde.    In    het    laatste    geval    kan sprake zijn van oplichting. Welke straf Oplichting      is      een      misdrijf      en      er      kan      een gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht worden     gekomen     tot     een     veroordeling     -     wordt opgelegd,         is         afhankelijk         van         meerdere omstandigheden.   Zo   wordt   gekeken   naar   de   wijze   van oplichting,   de   duur   ervan   (één   of   meerdere   keren), maar ook kan de uiteindelijke schade relevant zijn. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   oplichting   zijn   er   meerdere aspecten   die   een   rol   spelen   en   voor   uw   verdediging relevant.   Zo   wordt   beoordeeld   of   daadwerkelijk   sprake is   geweest   van   oplichting.   Het   is   zeer   goed   mogelijk dat     sprake     is     geweest     van     een     daadwerkelijke handelstransactie,   maar   dat   een   bepaald   goed   niet kon   worden   geleverd,   bijvoorbeeld   als   overmacht.   Om die    reden    wordt    door    de    advocaat    altijd    extra aandacht      besteed      aan      begrippen      als      “valse hoedanigheid”,   “valse   naam”   of   “listige   kunstgreep”. Naast   dit   alles   is   ook   altijd   relevant   om   te   zien,   mocht daadwerkelijk   sprake   zijn   geweest   van   oplichting,   wat de    redenen    voor    deze    oplichting    zijn    geweest    (de persoon      van      de      verdachte).      Verder      kan      in oplichtingszaken      door      “het      slachtoffer”      worden gevraagd   om   een   schadevergoeding.   Voor   de   advocaat is   dan   relevant   de   omschrijving   van   de   schade,   de hoogte     hiervan     en     of     die     schade     ook     met bewijsstukken is onderbouwd. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   oplichting,   schroomt   u dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het   strafproces.   Het   eerste   telefonisch   contact   is   altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.