Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
In onderstaande is aangegeven hoe een strafzitting verloopt indien er geen incidenten zijn. Een incident kan zijn het horen van een getuige of een deskundige of het voorlezen van een slachtofferverklaring. Opening Nadat   een   verdachte   heeft   plaatsgenomen   op   de   voor   hem   bestemde   plek   in   de   zittingszaal   en   dat   is   veelal   in   het   midden   recht   tegenover   de   rechter   (s),   zal   de   rechter      aan   de verdachte   vragen   naar   zijn   identiteit.   De   rechter   vraagt   dan   naar   de   naam   van   de   verdachte,   diens   geboortedatum   en   het   adres   waar   hij   woont.   Vervolgens   zal   de   rechter   aan de verdachte mededelen dat hij goed moet opletten wat er wordt gezegd en dat de verdachte niet verplicht is om te antwoorden. Voordracht door officier van justitie Vervolgens   vraagt   de   rechter   aan   de   officier   van   justitie   om   de   zaak   voor   te   dragen.   Dat   betekent   dat   de   officier   van   justitie   de   tenlastelegging   in   beknopte   zin   zal   voorlezen. De   tenlastelegging   is   een   ander   woord   voor   “de   aanklacht”   en   valt   te   lezen   in   de   oproepbrief   om   te   verschijnen   voor   de   rechter.   Een   ander   woord   voor   oproepbrief   is   een dagvaarding. Mocht door een benadeelde partij ook nog een vordering zijn ingediend (schadevergoeding) dan zal de officier van justitie dat ook benoemen. Wat   er   op   de   tenlastelegging   staat   vermeld   is   ter   beoordeling   van   de   officier   van   justitie.   De   tenlastelegging   vormt   wel   de   basis   voor   de   zitting   en   is   eigenlijk   de   agenda   voor   de rechter. De rechter geeft dus een oordeel over wat er op de agenda staat. Ondervragen verdachte Na   de   voordracht   zal   de   rechter   het   aanwezige   dossier   met   de   verdachte   doornemen.   Dat   “doornemen”   dient   een   doel,   namelijk   of   het   feit   waarvan   de   verdachte   wordt verdacht   en   zoals   genoemd   op   de   tenlastelegging   bewezen   kan   worden   verklaard.   Over   het   algemeen   heeft   een   verdachte   een   verklaring   afgelegd   bij   de   politie.   Die   verklaring is   terug   te   vinden   in   het   dossier.   De   rechter   zal   dus   vragen   of   die   verklaring   juist   is.   Erkent   de   verdachte   dat   de   verklaring   klopt,   dan   kan   dat   dus   bewijs   vormen   voor   het   feit waarvan de verdachte wordt verdacht. Naast   aanwezige   verklaringen   in   het   dossier   zal   de   rechter   ook   vragen   naar   de   persoonlijke   omstandigheden   van   de   verdachte.   De   rechter   zal   dan   bijvoorbeeld   vragen   wat   de verdachte   in   het   dagelijks   leven   onderneemt.   Daarbij   kan   de   rechter   ook   vragen   naar   de   hooge   van   een   eventueel   inkomen   of   de   aanwezigheid   van   schulden.   Dit   laatste   is   met name   van   belang   indien   de   rechter   voornemens   is   een   boete   op   te   leggen.   Bij   de   hoogte   van   de   boete   moet   namelijk   waar   mogelijk   rekening   worden   gehouden   met   de draagkracht van de verdachte. De draagkracht kan er toe leiden dat juist niet een boete moet worden opgelegd, maar bijvoorbeeld een werkstraf. Als   laatste   zal   de   rechter,   indien   een   reclasseringsadvies   aanwezig   is,   dit   ook   met   de   verdachte   doornemen.   In   deze   reclasseringsrapportage   wordt   vaak   een   strafadvies gegeven mocht tot een veroordeling worden gekomen. Requisitoir Na   het   ondervragen   van   de   verdachte   zal   de   rechter   de   officier   van   justitie   vragen   om   zijn   requisitoir   te   houden.   Dit   is   een   soort   van   pleidooi   van   de   officier   van   justitie.   In   dit pleidooi   neemt   de   officier   van   justitie   de   tenlastelegging   nog   eens   door   en   geeft   hij   aan   of   het   feit   waarvan   de   verdachte   wordt   verdacht   naar   zijn   idee   bewezen   kan   worden verklaard.   Vindt   de   officier   van   justitie   het   feit   bewezen,   dan   zal   hij   een   strafeis   formuleren.   Het   is   uiteindelijk   de   rechter   die   bepaalt   welke   straf   -   mocht   hij   het   feit   ook bewezen verklaren - wordt opgelegd. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie de rechter ook vragen om de verdachte vrij te spreken. Pleidooi advocaat Nadat   de   officier   van   justitie   zijn   pleidooi   heeft   gehouden,   is   het   aan   de   advocaat   om   het   woord   ter   verdediging   te   nemen.   De   advocaat   zal   in   dat   verband   zich   een   oordeel vormen   over   de   vraag   of   het   feit   bewezen   kan   worden   verklaard   en   voorts   de   vraag   of   alle   regels   zijn   nageleefd.   De   advocaat   zal   onvolkomenheden   in   het   bewijs   benadrukken, geschonden   regels   benoemen   en   uiteindelijk   aangeven   of   naar   zijn   idee   het   feit   bewezen   kan   worden   verklaard.   Indien   er   twijfel   is   zal   de   advocaat   aangeven   dat   het   aanwezige bewijs   niet   overtuigend   is   om   te   komen   tot   een   bewezenverklaring   van   het   feit   waarvan   de   verdachte   wordt   verdacht.   Uiteindelijk   zal   de   advocaat   aandacht   besteden   aan   de   op te leggen straf, mocht de rechter menen dat de verdachte moet worden veroordeeld. Laatste woord Nadat   de   advocaat   het   woord   ter   verdediging   heeft   gevoerd   mag   de   verdachte   als   laatste   het   woord   voeren.   De   verdachte   kan   dan   nog   een   aangeven   wat   hij   er   allemaal   van vindt of, indien de verdachte het feit bekend, zijn spijt betuigen. De verdachte kan overigens ook afzien van het laatste woord. Uitspraak Nadat   de   verdachte   in   de   gelegenheid   is   gesteld   om   het   laatste   woord   te   voeren   zal   de   rechter   het   onderzoek   ter   zitting   sluiten.   Wordt   de   zaak   behandeld   door   een politierechter   (één   rechter),   dan   geldt   als   uitgangspunt   dat   de   rechter   direct   uitspraak   doet.   De   rechter   zal   de   verdachte   dan   vrijspreken,   ontslaan   van   alle   rechtsvervolging   of de   verdachte   veroordelen.   In   geval   van   een   veroordeling   zal   de   rechter   ook   direct   de   straf   uitspreken.   Wordt   de   zaak   behandeld   door   de   meervoudige   kamer   (meerdere rechters) dan wordt over het algemeen niet direct uitspraak gedaan, maar als uitgangspunt twee weken na de zitting. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   diefstal,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke wijze wij u kunnen verdedigen tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie , klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
In onderstaande is aangegeven hoe een strafzitting verloopt indien er geen incidenten zijn. Een incident kan zijn het horen van een getuige of een deskundige of het voorlezen van een slachtofferverklaring. Opening Nadat   een   verdachte   heeft   plaatsgenomen   op   de   voor hem   bestemde   plek   in   de   zittingszaal   en   dat   is   veelal   in het    midden    recht    tegenover    de    rechter    (s),    zal    de rechter      aan   de   verdachte   vragen   naar   zijn   identiteit. De   rechter   vraagt   dan   naar   de   naam   van   de   verdachte, diens    geboortedatum    en    het    adres    waar    hij    woont. Vervolgens   zal   de   rechter   aan   de   verdachte   mededelen dat   hij   goed   moet   opletten   wat   er   wordt   gezegd   en   dat de verdachte niet verplicht is om te antwoorden. Voordracht door officier van justitie Vervolgens   vraagt   de   rechter   aan   de   officier   van   justitie om   de   zaak   voor   te   dragen.   Dat   betekent   dat   de   officier van    justitie    de    tenlastelegging    in    beknopte    zin    zal voorlezen.   De   tenlastelegging   is   een   ander   woord   voor “de   aanklacht”   en   valt   te   lezen   in   de   oproepbrief   om   te verschijnen    voor    de    rechter.    Een    ander    woord    voor oproepbrief     is     een     dagvaarding.     Mocht     door     een benadeelde   partij   ook   nog   een   vordering   zijn   ingediend (schadevergoeding)   dan   zal   de   officier   van   justitie   dat ook benoemen. Wat    er    op    de    tenlastelegging    staat    vermeld    is    ter beoordeling      van      de      officier      van      justitie.      De tenlastelegging   vormt   wel   de   basis   voor   de   zitting   en   is eigenlijk   de   agenda   voor   de   rechter.   De   rechter   geeft dus een oordeel over wat er op de agenda staat. Ondervragen verdachte Na   de   voordracht   zal   de   rechter   het   aanwezige   dossier met   de   verdachte   doornemen.   Dat   “doornemen”   dient een   doel,   namelijk   of   het   feit   waarvan   de   verdachte wordt   verdacht   en   zoals   genoemd   op   de   tenlastelegging bewezen    kan    worden    verklaard.    Over    het    algemeen heeft    een    verdachte    een    verklaring    afgelegd    bij    de politie.   Die   verklaring   is   terug   te   vinden   in   het   dossier. De   rechter   zal   dus   vragen   of   die   verklaring   juist   is. Erkent   de   verdachte   dat   de   verklaring   klopt,   dan   kan dat    dus    bewijs    vormen    voor    het    feit    waarvan    de verdachte wordt verdacht. Naast    aanwezige    verklaringen    in    het    dossier    zal    de rechter       ook       vragen       naar       de       persoonlijke omstandigheden   van   de   verdachte.   De   rechter   zal   dan bijvoorbeeld   vragen   wat   de   verdachte   in   het   dagelijks leven   onderneemt.   Daarbij   kan   de   rechter   ook   vragen naar    de    hooge    van    een    eventueel    inkomen    of    de aanwezigheid   van   schulden.   Dit   laatste   is   met   name van   belang   indien   de   rechter   voornemens   is   een   boete op   te   leggen.   Bij   de   hoogte   van   de   boete   moet   namelijk waar    mogelijk    rekening    worden    gehouden    met    de draagkracht   van   de   verdachte.   De   draagkracht   kan   er toe    leiden    dat    juist    niet    een    boete    moet    worden opgelegd, maar bijvoorbeeld een werkstraf. Als       laatste       zal       de       rechter,       indien       een reclasseringsadvies     aanwezig     is,     dit     ook     met     de verdachte   doornemen.   In   deze   reclasseringsrapportage wordt    vaak    een    strafadvies    gegeven    mocht    tot    een veroordeling worden gekomen. Requisitoir Na   het   ondervragen   van   de   verdachte   zal   de   rechter   de officier    van    justitie    vragen    om    zijn    requisitoir    te houden.   Dit   is   een   soort   van   pleidooi   van   de   officier   van justitie.   In   dit   pleidooi   neemt   de   officier   van   justitie   de tenlastelegging   nog   eens   door   en   geeft   hij   aan   of   het feit   waarvan   de   verdachte   wordt   verdacht   naar   zijn   idee bewezen   kan   worden   verklaard.   Vindt   de   officier   van justitie    het    feit    bewezen,    dan    zal    hij    een    strafeis formuleren.   Het   is   uiteindelijk   de   rechter   die   bepaalt welke   straf   -   mocht   hij   het   feit   ook   bewezen   verklaren   - wordt    opgelegd.    In    uitzonderlijke    gevallen    kan    de officier    van    justitie    de    rechter    ook    vragen    om    de verdachte vrij te spreken. Pleidooi advocaat Nadat    de    officier    van    justitie    zijn    pleidooi    heeft gehouden,   is   het   aan   de   advocaat   om   het   woord   ter verdediging   te   nemen.   De   advocaat   zal   in   dat   verband zich    een    oordeel    vormen    over    de    vraag    of    het    feit bewezen   kan   worden   verklaard   en   voorts   de   vraag   of alle      regels      zijn      nageleefd.      De      advocaat      zal onvolkomenheden      in      het      bewijs      benadrukken, geschonden   regels   benoemen   en   uiteindelijk   aangeven of    naar    zijn    idee    het    feit    bewezen    kan    worden verklaard.   Indien   er   twijfel   is   zal   de   advocaat   aangeven dat   het   aanwezige   bewijs   niet   overtuigend   is   om   te komen   tot   een   bewezenverklaring   van   het   feit   waarvan de     verdachte     wordt     verdacht.     Uiteindelijk     zal     de advocaat   aandacht   besteden   aan   de   op   te   leggen   straf, mocht   de   rechter   menen   dat   de   verdachte   moet   worden veroordeeld. Laatste woord Nadat    de    advocaat    het    woord    ter    verdediging    heeft gevoerd    mag    de    verdachte    als    laatste    het    woord voeren.   De   verdachte   kan   dan   nog   een   aangeven   wat hij   er   allemaal   van   vindt   of,   indien   de   verdachte   het   feit bekend,   zijn   spijt   betuigen.   De   verdachte   kan   overigens ook afzien van het laatste woord. Uitspraak Nadat   de   verdachte   in   de   gelegenheid   is   gesteld   om   het laatste   woord   te   voeren   zal   de   rechter   het   onderzoek ter   zitting   sluiten.   Wordt   de   zaak   behandeld   door   een politierechter   (één   rechter),   dan   geldt   als   uitgangspunt dat   de   rechter   direct   uitspraak   doet.   De   rechter   zal   de verdachte      dan      vrijspreken,      ontslaan      van      alle rechtsvervolging   of   de   verdachte   veroordelen.   In   geval van   een   veroordeling   zal   de   rechter   ook   direct   de   straf uitspreken.     Wordt     de     zaak     behandeld     door     de meervoudige    kamer    (meerdere    rechters)    dan    wordt over   het   algemeen   niet   direct   uitspraak   gedaan,   maar als uitgangspunt twee weken na de zitting. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   diefstal,   schroomt   u   dan niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in overleg    met    u    het    dossier    bij    justitie    opvragen    en bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het   strafproces.   Het   eerste   telefonisch   contact   is   altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie , klik HIER.