Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Artikel 321 Sr
Wettekst Hij   die   opzettelijk   enig   goed   dat   geheel   of   ten   dele   aan   een   ander   toebehoort   en dat   hij   anders   dan   door   misdrijf   onder   zich   heeft,   wederrechtelijk   zich   toeëigent, wordt,    als    schuldig    aan    verduistering,    gestraft    met    gevangenisstraf    van    ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Wanneer verduistering Verduistering   is   een   zogeheten   vermogensdelict.   Het   lijkt   veel   op   diefstal,   maar   het   verschil   is   dat   bij diefstal   een   goed   (bijvoorbeeld   geld)   wordt   weggenomen,   bij   verduistering   heeft   de   verdachte   het   goed   al rechtmatig   onder   zich   (“in   zijn   bezit”)   en   meent   dit   goed   te   moeten   behouden.   Verduistering   zien   we   veel in   de   arbeidsrechtelijke   sfeer.   De   administrateur   beheert   de   kas   van   de   organisatie   en   doet   “een   greep   in de   kas”.   De   aministrateur   had   het   geld   van   de   organisatie   rechtmatig   onder   zich,   maar   eigent   zich   dit zonder   toestemmming   van   de   werkgever   toe;   dat   is   verduistering.   Zou   overigens   een   ander   dan   de administrateur   “een   greep   in   de   kas   doen”   dan   zou   die   ander   zich   waarschijnlijk   schuldig   maken   aan diefstal. Immers die ander had het geld niet rechtmatig onder zich. Welke straf Verduistering   is   een   misdrijf   en   er   kan   een   gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht   worden gekomen   tot   een   veroordeling   -   wordt   opgelegd,   is   afhankelijk   van   meerdere   omstandigheden.   Zo   wordt gekeken    naar    de    waarde    van    het    goed    dat    is    verduisterd,    de    redenen    die    hebben    geleid    tot    de verduistering,   of   sprake   is   geweest   van   verduistering   over   een   langere   termijn   (bijvoorbeeld   meerdere malen geld uit de kas wegnemen) en de persoon van de verdachte. Verdediging Bij    zaken    in    verband    met    verduistering    zijn    er    meerdere    aspecten    die    een    rol    spelen    en    voor    uw verdediging   relevant.   Zo   wordt   beoordeeld   of   daadwerkelijk   door   een   verdachte   opzettelijk   een   goed   is toegeëigend   of   dat   dit   per   ongeluk   is   gebeurd.   Verder   kan   relevant   zijn   de   vraag   of   de   toeëiging   ook wederrechtelijk   was   (onrechtmatig).   Als   er   een   goed   wordt   toegeëigend   omdat   de   verdachte   hiertoe bevoegd   was,   dan   is   dat   als   uitgangspunt   niet   wederrechtelijk.      Verder   is   ook   altijd   aandachtspunt,   met name    indien    schade    wordt    gevorderd,    of    de    vordering    met    bewijsstukken    is    onderbouwd    en    of    de berekening juist is. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   verduistering,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij kunnen   in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen verdedigen tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer verduistering Verduistering   is   een   zogeheten   vermogensdelict.   Het lijkt   veel   op   diefstal,   maar   het   verschil   is   dat   bij   diefstal een   goed   (bijvoorbeeld   geld)   wordt   weggenomen,   bij verduistering   heeft   de   verdachte   het   goed   al   rechtmatig onder   zich   (“in   zijn   bezit”)   en   meent   dit   goed   te   moeten behouden.      Verduistering      zien      we      veel      in      de arbeidsrechtelijke   sfeer.   De   administrateur   beheert   de kas   van   de   organisatie   en   doet   “een   greep   in   de   kas”. De    aministrateur    had    het    geld    van    de    organisatie rechtmatig    onder    zich,    maar    eigent    zich    dit    zonder toestemmming     van     de     werkgever     toe;     dat     is verduistering.     Zou     overigens     een     ander     dan     de administrateur   “een   greep   in   de   kas   doen”   dan   zou   die ander   zich   waarschijnlijk   schuldig   maken   aan   diefstal. Immers   die   ander   had   het   geld   niet   rechtmatig   onder zich. Welke straf Verduistering     is     een     misdrijf     en     er     kan     een gevangenisstraf   worden   opgelegd.   Welke   straf   -   mocht worden     gekomen     tot     een     veroordeling     -     wordt opgelegd,         is         afhankelijk         van         meerdere omstandigheden.   Zo   wordt   gekeken   naar   de   waarde van   het   goed   dat   is   verduisterd,   de   redenen   die   hebben geleid   tot   de   verduistering,   of   sprake   is   geweest   van verduistering    over    een    langere    termijn    (bijvoorbeeld meerdere   malen   geld   uit   de   kas   wegnemen)   en   de persoon van de verdachte. Verdediging Bij     zaken     in     verband     met     verduistering     zijn     er meerdere    aspecten    die    een    rol    spelen    en    voor    uw verdediging      relevant.      Zo      wordt      beoordeeld      of daadwerkelijk   door   een   verdachte   opzettelijk   een   goed is   toegeëigend   of   dat   dit   per   ongeluk   is   gebeurd.   Verder kan    relevant    zijn    de    vraag    of    de    toeëiging    ook wederrechtelijk   was   (onrechtmatig).   Als   er   een   goed wordt     toegeëigend     omdat     de     verdachte     hiertoe bevoegd     was,     dan     is     dat     als     uitgangspunt     niet wederrechtelijk.      Verder   is   ook   altijd   aandachtspunt, met    name    indien    schade    wordt    gevorderd,    of    de vordering   met   bewijsstukken   is   onderbouwd   en   of   de berekening juist is. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   verduistering,   schroomt   u dan   niet   om   contact   met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en bezien   op   welke   wijze   wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens het   strafproces.   Het   eerste   telefonisch   contact   is   altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.