Strafrecht-advocaat-Arnhem
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Artikel 5/6 WVW
                                                 Wettekst Artikel 5 Het   is   een   ieder   verboden   zich   zodanig   te   gedragen   dat   gevaar   op   de   weg   wordt veroorzaakt   of   kan   worden   veroorzaakt   of   dat   het   verkeer   op   de   weg   wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Artikel 6 Het   is   een   ieder   die   aan   het   verkeer   deelneemt   verboden   zich   zodanig   te   gedragen dat   een   aan   zijn   schuld   te   wijten   verkeersongeval   plaatsvindt   waardoor   een   ander wordt   gedood   of   waardoor   een   ander   zwaar   lichamelijk   letsel   wordt   toegebracht   of zodanig    lichamelijk    letsel    dat    daaruit    tijdelijke    ziekte    of    verhindering    in    de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.  
Wanneer  strafvervolging in verband met veroorzaken ongeval Een   spreekwoord   luidt   dat   een   ongeval   in   een   klein   hoekje   zit.   Het   spreekwoord   geeft   dat   een   ieder betrokken   kan   raken   bij   een   verkeersongeval.   Maar   dat   betekent   niet   dat   als   u   verantwoordelijk   bent voor    het    ontstaan    van    dat    ongeval,    u    ook    een    strafrechtelijk    verwijt    valt    te    maken.    In    artikel    6 Wegenverkeerswet   is   bepaald   dat   een   verkeersdeelnemer   een   strafrechtelijk   verwijt   valt   te   maken   als zijn   gedrag   in   het   verkeer   dusdanig   is   geweest   dat   daardoor   een   ongeval   heeft   plaatsgevonden   met (ernstig)   letsel   als   gevolg.   De   wet   zegt   dat   het      aan   de   schuld   van   de   verdachte   moet   zijn      te   wijten   dat een ongeval plaatsvindt. Met   het   woordje   schuld   wordt   gedoeld   op   onvoorzichtigheid,   nalatigheid,   gebrek   aan   voorzorg.   Er   zou   ook kunnen   worden   gezegd   dat   de   verdachte   niet   heeft   gewild   dat   het   ongeval   plaatsvond,   maar   dat   de verdachte onvoorzichtig is geweest waardoor het ongeval kon plaatsvinden. Indien   als   voorbeeld   een   verdachte   binnen   de   bebouwde   kom   80   km/u   rijdt   in   de   richting   van   een kruising   waar   net   een   fietser   oversteekt   waardoor   de   fietser   ten   val   komt   en   hieraan   letsel   overhoudt   , dan   zou   mogelijk   kunnen   worden   gezegd   dat   in   strijd   is   gehandeld   met   artikel   6   Wegenverkeerswet. Immers   de   verdachte   reed   80   km/u   waar   hij   maar   50   km/u   mocht   rijden.   De   fietser   hoefde   met   deze snelheid   geen   rekening   te   houden   en   mocht   er   dus   vanuit   gaan   dat   hij   nog   veilig   kon   oversteken.   De verdachte heeft door met deze snelheid te rijden dus onvoorzichtig gehandeld. Of   artikel   6   Wegenverkeerswet   is   overtreden   betreft   een   beoordeling   van   de   feiten,   vaak   in   samenhang bezien.   Want   stel   dat   de   fietser   als   hiervoor   in   voorbeeld   genoemd   “door   rood”   zou   hebben   gereden,   dan volgt   toch   een   andere   juridische   beoordeling.   Want   de   automobilist   heeft   dan   wel   te   hard   gereden,   maar de fietser treft ook een verwijt. In   verkeerszaken   gaat   de   officier   van   justitie   dan   ook   vaak   voor   twee   ankers   liggen.   Als   eerste      wordt   de verdachte   dan   overtreding   van   artikel   6   Wegenverkeerswet   ten   laste   gelegd.   Mocht   dat   niet   bewezen worden   verklaard,   dan   zal   de   officier   van   justitie   stellen   dat   artikel   5   Wegenverkeerswet   is   overtreden. Dit   atikel   wordt      ook   wel   het   “kapstokartikel”   genoemd.   Artikel   5   Wegenverkeerswet   gaat   niet   specifiek over   een   ongeval,   maar   over   het   gedrag   op   de   weg.   Dit   gedrag   mag   geen   gevaar   veroorzaken.   Indien binnen   de   bebouwde   kom   de   maximumsnelheid   aanzienlijk   wordt   overschreden   met   een   ongeval   als gevolg, dan is de kans aanwezig dat hierdoor artikel 5 Wegenverkeerswet wordt overtreden. Welke straf Het   overtreden   van   artikel   6   Wegenverkeerswet   is   een   misdrijf,   dit   in   tegenstelling   tot   de   overtreding   van artikel   5   Wegenverkeerswet   dat   een   overtreding   betreft.   In   het   eerste   geval   kan   een   gevangenisstraf worden   opgelegd,   in   het   tweede   geval   hechtenis.   Daarnaast   kan   de   bevoegdheid   tot   het   besturen   van motorrijtuigen   worden   ontzegd.   Hiermee   wordt   bedoeld   dat   voor   een   bepaalde   periode   geen   motorrijtuig mag worden bestuurd, of anders gezegd: het rijbewijs wordt ingenomen. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   het   veroorzaken   van   een   ongeval   zijn   er   meerdere   aspecten   die   een   rol   spelen en   voor   uw   verdediging   relevant.   Zo   wordt   indringend   bezien   of   de   handelingen   die   door   een   verdachte voorafgaande   aan   het   verkeersongeval   (niet)   zijn   verricht   moeten   worden   gekwalificeerd   als   “schuld”   in strafrechtelijke   zin.   Zoals   hiervoor   als   genoemd   kan   niet   elke   handeling   worden   geschaard   onder   het begrip   “schuld”.   Verder   is   voor   de   verdediging   ook   altijd   van   belang   de   redenen   die   hebben   geleid   tot   het     verrichten   van   een   bepaalde   handeling   (bijvoorbeeld   te   hard   rijden).   Deze   redenen   kunnen   voor   het verwijt      dat   wordt   gemaakt   relevant   zijn.   Naast   dit   alles   is   ook   altjd   relevant   de   vraag   of   een   verdachte blijvend   moet   kunnen   beschikken   over   diens   rijbewijs,   bijvoorbeeld   om   de   dagelijkse   werkzaamheden   te kunnen   uitoefenen.   Mocht   worden   gekomen   tot   een   veroordeling,   dan   zou,   waar   mogelijk,   een   alternatief door de verdediging kunnen worden aangedragen. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   het   veroorzaken   van   een   verkeersongeval,   schroomt   u   dan   niet   om   contact met   ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in   overleg   met   u   het   dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke wijze wij u kunnen verdedigen tijdens het strafproces. Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op de bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Voor nadere informatie, klik HIER.
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
onderdeel van Advocatenkantoor Altena
Strafrecht-advocaat-Arnhem
ADRES Jansbuitensingel 12-1 POSTCODE 6811 AB Arnhem TELEFOONNUMMER 026 - 442 83 00 TELEFAXNUMMER 026 - 443 28 88
Wanneer          strafvervolging     in     verband     met veroorzaken ongeval Een   spreekwoord   luidt   dat   een   ongeval   in   een   klein hoekje    zit.    Het    spreekwoord    geeft    dat    een    ieder betrokken   kan   raken   bij   een   verkeersongeval.   Maar   dat betekent   niet   dat   als   u   verantwoordelijk   bent   voor   het ontstaan   van   dat   ongeval,   u   ook   een   strafrechtelijk verwijt   valt   te   maken.   In   artikel   6   Wegenverkeerswet is      bepaald      dat      een      verkeersdeelnemer      een strafrechtelijk   verwijt   valt   te   maken   als   zijn   gedrag   in het    verkeer    dusdanig    is    geweest    dat    daardoor    een ongeval   heeft   plaatsgevonden   met   (ernstig)   letsel   als gevolg.   De   wet   zegt   dat   het      aan   de   schuld   van   de verdachte    moet    zijn        te    wijten    dat    een    ongeval plaatsvindt. Met      het      woordje      schuld      wordt      gedoeld      op onvoorzichtigheid,   nalatigheid,   gebrek   aan   voorzorg.   Er zou   ook   kunnen   worden   gezegd   dat   de   verdachte   niet heeft   gewild   dat   het   ongeval   plaatsvond,   maar   dat   de verdachte    onvoorzichtig    is    geweest    waardoor    het ongeval kon plaatsvinden. Indien     als     voorbeeld     een     verdachte     binnen     de bebouwde   kom   80   km/u   rijdt   in   de   richting   van   een kruising   waar   net   een   fietser   oversteekt   waardoor   de fietser   ten   val   komt   en   hieraan   letsel   overhoudt   ,   dan zou   mogelijk   kunnen   worden   gezegd   dat   in   strijd   is gehandeld   met   artikel   6   Wegenverkeerswet.   Immers de   verdachte   reed   80   km/u   waar   hij   maar   50   km/u mocht   rijden.   De   fietser   hoefde   met   deze   snelheid   geen rekening   te   houden   en   mocht   er   dus   vanuit   gaan   dat hij   nog   veilig   kon   oversteken.   De   verdachte   heeft   door met     deze     snelheid     te     rijden     dus     onvoorzichtig gehandeld. Of   artikel   6   Wegenverkeerswet   is   overtreden   betreft een    beoordeling    van    de    feiten,    vaak    in    samenhang bezien.    Want    stel    dat    de    fietser    als    hiervoor    in voorbeeld   genoemd   “door   rood”   zou   hebben   gereden, dan   volgt   toch   een   andere   juridische   beoordeling.   Want de   automobilist   heeft   dan   wel   te   hard   gereden,   maar de fietser treft ook een verwijt. In   verkeerszaken   gaat   de   officier   van   justitie   dan   ook vaak   voor   twee   ankers   liggen.   Als   eerste      wordt   de verdachte       dan       overtreding       van       artikel       6 Wegenverkeerswet    ten    laste    gelegd.    Mocht    dat    niet bewezen    worden    verklaard,    dan    zal    de    officier    van justitie    stellen    dat    artikel    5    Wegenverkeerswet    is overtreden.      Dit      atikel      wordt            ook      wel      het “kapstokartikel”   genoemd.   Artikel   5   Wegenverkeerswet gaat   niet   specifiek   over   een   ongeval,   maar   over   het gedrag    op    de    weg.    Dit    gedrag    mag    geen    gevaar veroorzaken.    Indien    binnen    de    bebouwde    kom    de maximumsnelheid   aanzienlijk   wordt   overschreden   met een   ongeval   als   gevolg,   dan   is   de   kans   aanwezig   dat hierdoor artikel 5 Wegenverkeerswet wordt overtreden. Welke straf Het   overtreden   van   artikel   6   Wegenverkeerswet   is   een misdrijf,    dit    in    tegenstelling    tot    de    overtreding    van artikel     5     Wegenverkeerswet     dat     een     overtreding betreft.   In   het   eerste   geval   kan   een   gevangenisstraf worden    opgelegd,    in    het    tweede    geval    hechtenis. Daarnaast   kan   de   bevoegdheid   tot   het   besturen   van motorrijtuigen   worden   ontzegd.   Hiermee   wordt   bedoeld dat   voor   een   bepaalde   periode   geen   motorrijtuig   mag worden    bestuurd,    of    anders    gezegd:    het    rijbewijs wordt ingenomen. Verdediging Bij   zaken   in   verband   met   het   veroorzaken   van   een ongeval   zijn   er   meerdere   aspecten   die   een   rol   spelen en   voor   uw   verdediging   relevant.   Zo   wordt   indringend bezien    of    de    handelingen    die    door    een    verdachte voorafgaande    aan    het    verkeersongeval    (niet)    zijn verricht   moeten   worden   gekwalificeerd   als   “schuld”   in strafrechtelijke   zin.   Zoals   hiervoor   als   genoemd   kan niet   elke   handeling   worden   geschaard   onder   het   begrip “schuld”.   Verder   is   voor   de   verdediging   ook   altijd   van belang     de     redenen     die     hebben     geleid     tot     het       verrichten   van   een   bepaalde   handeling   (bijvoorbeeld   te hard   rijden).   Deze   redenen   kunnen   voor   het   verwijt     dat   wordt   gemaakt   relevant   zijn.   Naast   dit   alles   is   ook altjd   relevant   de   vraag   of   een   verdachte   blijvend   moet kunnen   beschikken   over   diens   rijbewijs,   bijvoorbeeld om      de      dagelijkse      werkzaamheden      te      kunnen uitoefenen.      Mocht      worden      gekomen      tot      een veroordeling,   dan   zou,   waar   mogelijk,   een   alternatief door de verdediging kunnen worden aangedragen. Contact Indien   u   wordt   verdacht   van   het   veroorzaken   van   een verkeersongeval,   schroomt   u   dan   niet   om   contact   met ons   op   te   nemen.   Wij   kunnen   in   overleg   met   u   het dossier   bij   justitie   opvragen   en   bezien   op   welke   wijze wij   u   kunnen   verdedigen   tijdens   het   strafproces.   Het eerste telefonisch contact is altijd gratis. Op   de   bovenstaande   tekst   is   een   disclaimer   van   toepassing.   Voor   nadere informatie, klik HIER.